QR SHOP - Villkor

Abonnemangsvillkor - QR SHOP

Allmänna villkor
Efter erlagd full betalning i enlighet med nedanstående villkor, äger kunden av WGR Data AB (hädanefter benämnd Wikinggruppen), rätt att erhålla och nyttja den tjänst som abonnemanget avser. Kunden accepterar i och med beställningen av tjänsten de här i angivna villkoren och förbinder sig att följa de allmänna villkoren för Wikinggruppen's tjänster. Kunden hyr en icke exklusiv nyttjanderätt till QR SHOP systemet i enlighet med villkor angivna på denna sida. Wikinggruppen äger systemet till fullo och kund har ingen rätt till ägande av systemet. Kunden godkänner i och med beställningen elektronisk kommunikation som medel att ingå juridiskt bindande avtal.

1:1 Priser
De priser som, vid tidpunkten för tecknande av nytt abonnemangsavtal eller tidpunkt för automatiskt förlängning av ny avtalsperiod, anges i, för tidpunkten aktuell prislista är gällande för prissättning. Alla prisangivelser är exkl. moms. Ev ändringar och tillägg i webbutikens funktionalitet, exempelvis specialfunktioner ingår ej i hyran för webbutiken utan offereras separat från fall till fall.

1:2 Betalningsvillkor och kredit
Kunden skall till Wikinggruppen betala för den tjänst som avtalet avser och ges endast rätt av disponera den tjänst som avtalet avser. Sedvanlig kreditprövning kan komma att utföras. Betalningsvillkor är 20 dagar för kreditgodkända kunder, i övriga fall tillämpas förskottsbetalning.

2: Avtalstid & Betalning
Avtalet är löpande kvartalsvis och utan uppsägning av kund inkommen minst 30 dagar före innevarande avtalsperiods utgång, förlängs avtalet automatiskt med en ny period om 3 månader. Detta förutsatt att det inte sägs upp av Wikinggruppen i enlighet med punkt 3. Rörliga avgifter såsom transaktionsavgifter faktureras månadsvis i efterskott. Om betalning ej kommit Wikinggruppen tillhanda 5 dagar efter förfallodatum äger Wikinggruppen rätt att inaktivera kundens tjänst till dess att betalning erhållits.

3: Förtida uppsägning
Wikinggruppen äger rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal i de fall kunden genom försummelse eller vårdslöshet gör sig skyldig till kontraktsbrott. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som ägs av Wikinggruppen, är kopplade till Wikinggruppen av Wikinggruppen ägda bolag eller till Wikinggruppen anlitade leverantörer eller kunder. Kunden garanterar att han/hon inte kommer att använda Wikinggruppen's tjänster för obscen, kriminell, omoralisk eller förtalande verksamhet eller på annat sätt agera på sådant sätt vilket kan anses strida mot vedertagna normer om etik och moral. Skulle kund bryta mot de här uppställda reglerna, äger Wikinggruppen rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal och avsluta kundens konto. Wikinggruppen förbehåller sig rätten till fri prövning och beslut enligt ovanstående regler.

4: Ansvarsbegränsning samt Force major
Tjänsten är avhängig att Internet fungerar normalt och kunden är införstådd med att avbrott, fördröjningar, störningar i komponenter eller liknande hinder inte utgör fel i tjänsten. Wikinggruppen kan inte utöva någon kontroll över vilken information som Wikinggruppens kunder förmedlar eller lägger upp på Wikinggruppens servrar och ansvarar inte för detta. Wikinggruppen strävar naturligtvis efter högsta möjliga driftsäkerhet men skall inte hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott eller liknande. Wikinggruppen skall inte heller hållas skadeståndsskyldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller Wikinggruppen's datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Wikinggruppen skall inte heller på något sätt hållas skadeståndsskyldig för direkt eller indirekt förlust, följdskada innefattande bl a produktions och inkomstbortfall, förlust av data, skada på annans egendom, anspråk för utomstående etc. Wikinggruppen skall vidare vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter, exempevis arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse eller brist på transport, varor eller energi.

5: Villkorsändring
Dessa villkor gäller tillsvidare.

6: Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Wikinggruppen.

7: Integritet
Wikinggruppen hanterar all information om kund som konfidentiell. Dock kan Wikinggruppen åläggas av myndighet, såsom domstol eller åklagare att lämna ut uppgifter om kund till berörda myndigheter.

8: Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rätt, vilka inte kan lösas genom direkta förhandlingar mellan parterna skall avgöras av svensk domstol, företrädesvis Hudiksvalls tingsrätt.